Publicacions

Código Concursal de la Empresa

Autora: Marta Brosa. Editorial: Difusión Jurídica (Madrid 2010)

Aquesta obra té com a finalitat recopilar la legislació aplicable a les situacions concursals des de la perspectiva empresarial general, sense abordar sectors especials.

Es compon de dos blocs. El primer, recull la normativa específicament concursal, que conté la LO 8/2003 de Reforma Concursal del poder judicial; la Llei 22/2003 Concursal -modificada pel RDL 3/2009 i la Llei 13 / 2009-; RD 685/2005 sobre publicitat de resolucions concursals; el RD 1860/2004 sobre aranzel de drets dels administradors concursals; i la Directiva 2008/94 / CE relativa a la protecció dels treballadors assalariats en cas d’insolvència de l’empresari.

El segon recull les principals referències normatives a situacions concursals disperses en l’ordenament jurídic, sistematitzades per matèries.