El Departament de Dret Concursal ofereix l’orientació i l’assessorament indispensables en les situacions de crisi econòmica, tant des d’una perspectiva jurídica, com des d’una vessant d’assessors empresarials, degut a la formació jurídica-econòmica dels seus professionals.

El nostre Departament posseeix l’experiència professional que proporcionen els 30 anys de dedicació a aquest tipus d’assumptes, bé com advocats de les empreses en crisi, bé dels creditors afectats per processos concursals. En concret, els serveis que prestem són els següents:

Reestructuracions d’Empreses en crisi

Elaboració, redacció i implantació de plans de viabilitat que permetin superar la crisi sense necessitat d’acudir a la via judicial. Per tant és necessari determinar les seves causes, concretar les mesures correctores en cadascuna de les àrees de l’empresa i elaborar les projeccions futures sobre la seva implementació.

Recuperació de crèdits

Si el nostre client és un creditor afectat per un concurs, l’assessorem durant tot l’expedient judicial, per tal de garantir el reconeixement de la integritat del seu deute, i exercitant tots els drets que l’ordenament reconeix als creditors, procurant la màxima recuperació del seu crèdit.

Concursos de creditors

Estudi previ dels antecedents econòmics i jurídics de l’empresa, determinació de l’estratègia a seguir i anàlisi dels efectes del concurs, amb especial atenció a l’eventual responsabilitat dels administradors; preparació i presentació de tota la documentació necessària, inclosos els estudis econòmics o pla de viabilitat necessaris; seguiment de l’expedient judicial amb assistència permanent a la direcció de l’empresa, i col•laboració amb els òrgans del concurs, buscant el recolzament dels creditors per aprovar el conveni.