L’equip de Professionals que integra el nostre Departament Fiscal el formen advocats i economistes amb una llarga experiència a l’assessorament empresarial, tant a escala nacional com internacional. La doble visió jurídica i econòmica dels assumptes permet oferir als clients una planificació fiscal que optimitzi el cost de les operacions.

La Firma proporciona un servei d’assessoria continuada o puntual, desenvolupant per el client un complet anàlisi sobre les qüestions tributàries que asseguri l’aplicació correcta i més beneficiosa per l’empresa de la normativa fiscal. Els nostres Professionals realitzen revisions i auditories fiscals així com assisteixen a l’empresari en la defensa dels seus drets davant Hisenda.

Fiscalitat del dia a dia

Confecció i presentació de les declaracions fiscals periòdiques d’empreses que així ho precisin. Per aquestes empreses també existeix un servei de domiciliació de notificacions fiscals i apoderaments per tramitacions.

Panificació fiscal

La Planificació fiscal implica essencialment els plans per la reducció de la càrrega tributària de persones físiques i empreses, sempre en l’àmbit de l’economia d’opció, tant a escala nacional com internacional.

Revisió fiscal

En el dia a dia poden existir llacunes en el compliment de les obligacions tributàries, derivades de les modificacions que contínuament es produeixen a l’àmbit legislatiu.

El programa de revisió fiscal és un repàs extern de caràcter formal que els nostres fiscalistes realitzen als nostres clients amb l’objectiu de comprovar el compliment de totes les obligacions fiscals per minimitzar les contingències fiscals.

Consolidació fiscal

La consolidació fiscal afecta bàsicament a la tributació a l’Impost de Societats configurant-se com un benefici fiscal. Els seus avantatges són, entre altres, tenir una tributació sobre la base imposable consolidada, l’eliminació de les retencions intra grup, la possibilitat d’accedir a eines de finançament com el cash pooling i la reducció o anul•lació de la problemàtica de preus de transferència.

Els nostres especialistes analitzen la possibilitat d’accedir per part del client a la consolidació, planificant les mesures necessàries a nivell societari per poder gaudir-la i preparant tota la documentació necessària per accedir a l’esmentat règim. L’assessorament al client en aquest camp comporta també la preparació de la declaració consolidada, mitjançant l’organització dels circuits d’informació oportuns.

Procediments de revisió tributària

A més de la fase preventiva, l’assessorament fiscal es projecta també en la revisió dels actes tributaris tant en procediments de gestió com d’inspecció, davant les diferents administracions públiques.

Recursos administratius

Quan sigui necessari interposar reclamacions per divergències interpretatives de temes fiscals, els fiscalistes en col·laboració amb els processalistes confeccionaran els corresponents recursos tant en reposició, en la via econòmica administrativa o contenciosa administrativa.

Successió a l’empresa familiar

La nostra Firma porta molts anys assessorant en l’àmbit jurídic i econòmic a l’empresa familiar coneixent de la vora les problemàtiques amb les que s’han d’enfrontar els empresaris que es plantegen la successió a la seva organització. L’experiència acumulada fa que els nostres professionals entenguin els projectes de successió d’empresa no tant sols des del punt de vista econòmic, sinó també tenint en compte les especials situacions personals que es plantegen.

Els nostres fiscalistes resolen la planificació de les actuacions a realitzar per tal de reunir o eliminar la càrrega tributària, quantificació de deutes tributàries presents i futurs i liquidació d’impostos. Tot això en col·laboració amb els nostres professionals del Departament Mercantil els quals també treballen tots els aspectes civils, societaris i empresarials de la successió.

Comptable

Es presten els serveis d’assessorament o comptabilitat.

Es confecciona la documentació dels comptes anuals, que inclouen la Memòria i els diversos estats financers, i es presenta anualment al Registre Mercantil.

Es confeccionen i presenten al Registre Mercantil els llibres oficials de comerç en format electrònic.