L’equip de professionals del Departament Laboral està constituït per advocats especialistes en les problemàtiques jurídiques sorgides en l’àmbit laboral, amb una forta vocació i experiència empresarial. La majoria d’ells provenen del mon empresarial, on han desenvolupat funcions directives, tant a l’àmbit de les relacions laborals, com al de la direcció dels recursos humans. Tot això permet oferir al client una visió eminentment pràctica de les problemàtiques i estratègies a gestionar.

La nostra Firma aposta per un assessorament basat en l’anticipació del risc, que permet a l’empresari adoptar les seves decisions estratègiques amb la major seguretat jurídica possible. El principal objectiu és procurar evitar els conflictes i minimitzar les responsabilitats.

Relacions laborals

Les relacions laborals a l’Empresa es caracteritzen per la seva doble vessant col·lectiva i individual. Això fa precís l’adequat ús de la normativa estatal o sectorial i de la sociologia laboral, és a dir, de l’anàlisi i prevenció dels fenòmens interns d’acció i reacció que cada decisió d’Empresa pot suposar.

El nostre equip de professionals ofereix un assessorament preventiu a les empreses bé mitjançant un sistema de quota que agilita la coordinació i crea confiança entre el professional i l’empresari, o bé a través de l’assessorament puntual en aquells temes de màxim interès com poden ésser, per exemple, les situacions de crisi que comporten expedients de regulació.

Auditoria laboral i de Seguretat Social

La creixent complexitat del Sistema de Seguretat Social espanyol fa que el seu adequat coneixement i les obligacions i conseqüències que se’n derivin siguin d’especial importància per a la Direcció d’una Empresa.

El nostre equip realitza una planificació d’aquestes contingències consistent en analitzar el compliment de les obligacions de cotització en referència a conceptes salarials, tipus i epígrafs d’aplicació, bonificacions, etc. amb avaluació de les possibles contingències.

Riscos laborals

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el seu posterior desenvolupament estableix un nou concepte de la seguretat i higiene en el treball. L’extraordinària rellevància econòmica, civil i penal de les eventuals responsabilitats empresarials en aquest camp fan imprescindible comptar amb l’assessorament de professionals especialitzats i experts.

Contenciós

Sempre amb l’objectiu d’intentar aconseguir solucions negociades als temes, evitant així el difícil trànsit per una jurisdicció especialment tuïtiva amb els Drets dels Treballadors, els nostres professionals assessoren als clients d’acord amb els interessos en joc i l’estratègia dominant en la seva empresa.

Negociació col·lectiva

El concepte de negociació no només referit a situacions de crisi, sinó també a la regulació dels més diversos aspectes laborals en el marc de les negociacions col·lectives de Conveni o dels cada cop més comuns Pactes d’Empresa.

Els nostres advocats treballen definint els respectius valors de reserva; el control de temps de negociació; la selecció de negociadors i l’aplicació de les tècniques de negociació més adequades a les circumstàncies socials, sindicals i estratègiques de cada cas.

Assessorament específic per a la construcció

Dins del panorama laboral espanyol, el Sector de la Construcció es caracteritza per l’especial idiosincràsia i conflictivitat de les seves relacions laborals i les particulars característiques del seu règim de regulació col·lectiva. Entre el nostre equip professional comptem amb advocats amb una formació específica i una experiència dilatada en la resolució d’aquest tipus de conflictes.

La nostra Firma assessora a les principals empreses constructores nacionals, disposant d’un reconegut prestigi en el terreny de la subcontractació.

  •  Assessorament preventiu en matèria d’aplicació de la normativa sectorial
  •  Assessorament preventiu en matèria de subcontractació: revisió de contractes, establiment de mecanismes de garantia, control i informació. Gestió dels conflictes laborals en obra. Negociacions amb subcontratistes i amb personal en obra
  •  Assessorament en matèria de prevenció de riscos i especialment en actuacions davant la Inspecció de Treball, impugnació d’actes d’infracció, recàrrega de prestacions per la falta de mesures de seguretat i extensió de la responsabilitat solidària a l’Empresa Principal
  •  Defensa de l’Empresa davant les reclamacions enfront el Jutjat de lo Social i la Inspecció de Treball