Oferim als clients un servei especialitzat en la resolució i el assessorament en totes aquelles qüestions derivades de la Navegació, tant marítima com aèria i del transport terrestre, ja siguin de tipus judicial, extrajudicial o simplement consultives.

A tot això ajuda la distribució geogràfica de les nostres oficines (que permet abraçar tot el litoral nacional, tan peninsular com insular), així com la xarxa internacional de col•laboradors amb la que comptem. El Departament de Dret Marítim i Transport compte a més a més amb col·laboradors externs a nivell nàutic i pericial.

Dret del Transport 
 •  Contractes d’explotació de vaixells
 •  Transport multimodal
 •  Contractes de Remolc Marítim
 •  Contractes de Transport Marítim de Passatgers
 •  Coneixements d’embarg, B/L i documents similars
 •  Compravenda internacional i crèdits documentaris. Importació i exportació
Transport marítim i Noliejaments
 • Contractació de serveis de logística
 • Distribució, dipòsits, corresponsals
 • Coneixements d’embarcament
 • Condicions generals de contractació de transport
 • Relacions entre agents del transport
 • Responsabilitat per incidents i accidents
 • Dret duaner (àmbit administratiu i fiscal)
 • Actuacions davant la jurisdicció ordinària
 • Actuacions davant tribunals arbitrals nacionals estrangers
 • Contractació internacional
Estatut jurídic del vaixell
 •  Construcció i compravenda de vaixells
 •  Registre de vaixells i inscripcions
 •  Hipoteca Naval
 •  Privilegis Marítims
 •  Embarg preventiu de vaixells
Accidents de la Navegació. Ports i la Marina Mercant
 •  Abordatges
 •  Salvaments Marítims
 •  Reclamacions de càrrega
 •  Legislació Portuària. Concessions i Autoritzacions Administratives
 •  Nàufrags i Troballes. Patrimoni històric-cultural
 •  Expedients sancionadors
Responsabilitat Marítima. Seguretat i Mediambient
 •  Règim de Responsabilitat del Navilier. Limitació de Responsabilitat
 •  Conveni SOLAS i MARPOL
 •  Conveni CLC/Fondo i SNP
 •  Societats de Classificació
Assegurances Marítimes
 •  Cobertura de cascos, mercaderies i lucre cessant
 •  Responsabilitat Civil
 •  Cobertures de pesca
 •  Riscos de protecció i indemnització i les cobertures de responsabilitat en el medi marítim. P&I club
 •  Models contractuals i interpretació de les pòlisses
 •  Avaria particular i grossa
 •  Arbitratge nacional i internacional. Reconeixement i execució de laudes i sentències estrangeres