El Departament Mercantil està integrat per advocats amb amplia formació i experiència econòmica que, en la seva intervenció, actuen des d’una perspectiva orientada cap el negoci dels nostres clients i la creació de valor. Per la qual cosa, en els assumptes que se’ns confien, el nostre compromís amb el client inclou, a més del rigor jurídic, la visió global, el coneixement de l’entorn, la defensa enèrgica dels seus interessos, la implicació, l’efectivitat, el sentit comú i els resultats concrets.

Contractació

 •  Contractes de distribució, agència, franquícia i tot tipus de col·laboració comercial; de serveis; de subministri; per l’execució d’inversions productives; d’externalització; de gestió; i tots aquells propis del tràfic mercantil
 •  Definició i control dels criteris bàsics i els circuits jurídics de documentació i arxiu en la contractació
 •  Formació interna a directius
 •  Control de risc de clients i mecanismes de garantia del crèdit
 •  Negociació estratègica dels contractes
 •  Avaluació i controls de riscos contractuals; patologia dels contractes
 •  Resolucions i incompliments

Societari

 •  Constitució de societats, estructures internacionals i tot tipus d’estructures associatives (cooperatives; societats personals; associacions; etc.)
 •  Estatuts
 •  Secretaria jurídica societària
 •  Juntes Generals
 •  Control de filials
 •  Reestructuracions i preses de participació
 •  Dissolucions i situacions de crisis
 •  Acords de socis i sindicats de vot
 •  Govern corporatiu i bon govern
 •  Responsabilitat dels administradors
 •  Exercici i protecció dels drets del soci
 •  Defensa de minories
 •  Recolzament jurídic a Consellers
 •  Relacions amb socis
 •  Conflictes societaris

Adquisicions

 •  Compravenda d’empresa, rames d’activitat o actius
 •  Planificació operativa estratègica
 •  Auditoria legal de compra
 •  Negociació
 •  Gestió de l’auditoria legal des de la posició venedora
 •  Avaluació i cobertura jurídica de riscos i contingències
 •  Estructures financeres i de garantia
 •  Estructures internacionals i inversions estrangeres
 •  Gestió de contingències i passius ocults
 •  Mediació de conflictes

Competència

 •  Actes de competència deslleial
 •  Cobertura jurídica en front a col·laboradors infidels
 •  Mecanismes d’assegurament dels secrets comercials i la confidencialitat
 •  Operacions de concentració nacionals i a l’àmbit de la U.E.
 •  Gestions i expedients amb els òrgans de defensa de la competència nacional o europea

Publicitat i Consum

 •  Legislació publicitària
 •  Contractes publicitaris, de patrocini, compra de mitjans, telemarketing o promoció
 •  Explotació de drets d’imatge
 •  Defensa de consumidors
 •  Responsabilitat del producte; advertències del producte

Mercats Financers

 •  Règim jurídic de les Empreses de Serveis d’Inversió
 •  Empreses cotitzades; operacions d’admissió i exclusió; compliment de la normativa
 •  Contractes de serveis financers
 •  Defensa de l’inversor
 •  OPAS i contraOPAS
 •  Relacions amb la CNMV; gestió de documentació i comunicacions
 •  Associacions d’accionistes

Immobiliari, Edificació i Enginyeria

 •  Propietat i drets reals
 •  Auditories de compra
 •  Arrendaments
 •  Adquisició d’immobles gravats, afectats a activitats en crisi o litigi
 •  Compra de solars, immobles i complexos
 •  Contractes d’obra; de claus en mà; d’enginyeria; de gestió de projectes; de direcció tècnica; de comercialització; d’explotació; de caràcter financer; i tots els propis del sector immobiliari i construcció
 •  Lliurament d’obra, incompliments contractuals, penalitzacions i desviacions
 •  Defectes d’obra i vicis

Empresa Familiar

 •  Protocol familiar
 •  Òrgans de govern; relació entre les estructures professional i familiar
 •  Planificació successora
 •  Estructura jurídica per a l’optimització fiscal