L’equip de Professionals assignats a aquesta matèria està constituït per advocats especialistes en les problemàtiques jurídiques sorgides en varies especialitats: telecomunicacions, Internet i Comerç Electrònic, Dret Informàtic i Mitjans. La nostra tasca ofereix al client un servei integral, analitzant la problemàtica específica de cada negoci, aportant per la seguretat preventiva i corregint les desviacions que s’hagin pogut produir.

Tecnologia, comerç electrònic

Assessorament a empreses de tecnologia, software, hardware, xarxes, operadors i proveïdors de serveis
 •  Fusions i adquisicions d’empreses tecnològiques
 •  Assessorament en l’obtenció d’autoritzacions i llicències
 •  Adquisició o venta d’actius immaterials
 •  Contractació sobre el software
 •  Contractació sistemes. ASP, hosting, housing
La propietat intel·lectual en els Web Sites

La protecció de les seves marques, signes distintius i demés elements de propietat intel·lectual i industrial adquireix en aquest canal una importància màxima, essent necessari l’assessorament jurídic per part d’especialistes. BROSA l’ajudarà a evitar l’ús indegut dels seus actius de propietat intel·lectual i industrial. L’assessorem en temes com:

 •  Prediagnòstic i due diligence de la propietat intel·lectual de webs i portals
 •  Protecció dels seus drets davant links i frames realitzats indegudament
 •  Especialitats en publicitat realitzada a través de els Web Sites i portals
 •  Com protegir els continguts, les bases de dades (deep linking), els dissenys digitals i, en general, la propietat intel·lectual de l’empresa
Contractació en Internet i Comerç electrònic

Internet proporciona un revolucionari canal de negocio amb un potencial incalculable, però també suposa un marc jurídic de contractació nou, per la qual cosa les seves característiques s’han d’observar de forma específica. El nostre assessorament ofereix les respostes adequades en cada cas:

 •  Diagnòstics preliminars i due diligence complet de e-business
 •  Com contractar a Internet
 •  Quins requisits s’han de contemplar a l’oferir els seus productes i serveis a través d’Internet
 •  Com configurar la seva Web Site per tal de complir amb els seus requisits legals de contractació
 •  Com establir les condicions i terminis generals dels seus contractes, segons contracti amb empreses o amb consumidors, de conformitat amb la legislació nacional i comunitària
 •  Quines implicacions i riscos a cobrir es produeixen en la contractació internacional on-line
Seguretat en els mitjans de pagament i en les transaccions: la firma electrònica

La firma electrònica, utilitzada adequadament, ofereix les mateixes garanties i efectes que la firma manuscrita. Els nostres serveis professionals li permetran tenir els mitjans de pagament adequats i un marc complet i segur de firma electrònica.

El nostre assessorament va adreçat, en aquest àmbit, a les empreses de certificació de firma electrònica i a les operadores de telecomunicacions que tinguin previst desenvolupar els seus serveis utilitzant mecanismes segurs de firma electrònica.

Especial referència a les CPS i el règim de responsabilitat contractual i extracontractual establides en aquestes pràctiques i que afecten a la contractació electrònica amb firma electrònica.

Tanmateix, la seguretat en les transaccions i mitjans de pagament incumbeix a totes les empreses que ofereixin els seus productes a Internet, tenint en compte les circumstàncies pròpies de cada negoci.

Teleocupació

El Mercat del Treball nacional i internacional s’ha vist afectat per les Noves Tecnologies i el tràfic jurídic a través de la xarxa.

L’anomenada Teleocupació és un dels més clars exponents d’aquesta evolució. Els nostres professionals assessoren a les empreses en la decisió de donar o no d’alta a un col·laborador/treballador, analitzant la responsabilitat empresarial respecte a la cotització a la Seguretat Social i la prevenció dels Riscos Laborals d’aquest lloc.

Es tracten també les repercussions que poden tenir la creació de noves professions amb nous i particulars contractes, clàusules específiques de treball a domicili, confidencialitat, formació, nous sistemes de retribució i permanència.

Finalment, els nostres professionals analitzen les possibilitats de descentralització productiva de serveis empresarials tradicionalment assumits per la pròpia empresa.

Protecció de dades personals

El comerç electrònic possibilita l’accés a la informació i dades sobre els usuaris/consumidors que poden ésser indegudament utilitzats.

Les dades de les empreses i particular deuen ésser tractats adequadament, amb subjecció a la legislació específica i complint els mecanismes de control establerts a l’efecte. El tractament d’aquestes dades presenta particularitats importants quan es transmeten o s’emmagatzemen amb mitjans informàtics, com la imposició de sancions per incompliment.

Assessorem a les empreses sobre la metodologia adequada en la captació i gestió de les dades personals. També dirigim i implantem el procés de declaració i legalització de les dades davant l’Agència de Protecció de Dades. Igualment, defensem a l’empresa davant les possibles inspeccions de l’Agència de Protecció de dades i davant les possibles reclamacions i contingències dels internautes o titulars de les dades.

Protecció i registre dels noms de domini (DNS)

Oferim l’assessorament més complet en registre de noms de domini, genèrics o territorials, des de la seva sol·licitud i obtenció fins la seva defensa enfront als atacs de tercers.

Els nostres professionals exerceixen la defensa davant l’ús indegut per part d’un tercer (cybersquatters) de un nom de domini propi d’una empresa o institució, mitjançant procediments sumaris per tal de garantir una solució ràpida i l’obtenció de la transferència del nom de domini a favor del seu legítim titular.

Fiscalitat de les transaccions electròniques

La contractació internacional on-line provoca una problemàtica fiscal específica, fonamentalment en els impostos indirectes (IVA) que preocupa especialment a les empreses.

El nostre Departament compte amb fiscalistes especialitzats en transaccions electròniques, que analitzen cada cas separadament per identificar la seva problemàtica concreta, aportant les solucions fiscals adequades.

Mobile commerce (mcommerce)
 •  Assessorament sobre com reconduir les limitacions que la tecnologia WAP imposa enfront la legislació vigent (per les dimensions de pantalla i el principi del one click). Anàlisi de les condicions generals de la contractació a través del mòbil
 •  Ús i permís de la localització per satèl·lit en la generació 2’5 de mòbils (GPRS) i en els futurs UMIS. Assessorament en les implicacions legals de l’esmentada localització
 •  Estudi sobre mitjans de pagament
Protecció del consumidor

La contractació amb consumidors determina l’aplicació de normes específiques protectores que hauran de complir-se des del mateix moment de l’oferta al destinatari fins que la transacció ja hagi finalitzat. El nostre assessorament protegeix a l’empresa de possibles reclamacions dels consumidors i usuaris, limitant en lo possible la seva responsabilitat contractual i extracontractual. Defensa en mediació i arbitratges de consum.

Telecomunicacions

Accés al mercat de les Telecomunicacions

Assessorament sobre la manera d’accedir, en especial sobre els títols habilitants exigits (Llicència Individual, Autorització General). Recolzem als operadors amb llicència en règim anterior a l’entrada de la LGT (p. Ex. operadors de cable). Especial atenció en la confecció dels plecs administratius en sol·licitud de títol habilitant, en col·laboració amb l’equip tècnic redactor de les condicions

Accés a les xarxes i serveis

Assessorament en les negociacions i acords sobre interconnexió amb l’operador dominant o uns altres operadors amb xarxes pròpies, en el seu cas, així com assessorament i negociació d’acords d’itinerància. Elecció del sistema de solució de conflictes (adequació segon el cas als ja establerts: sistema arbitral de la CMT, Tribunals de Justícia Ordinaris)

Agents reguladors del sector

Assessorament en les relacions amb les autoritats reguladores

Els operadors de serveis

Especial atenció a les relacions amb l’operador dominant. Examen i avaluació de les Inversions estrangeres en aquest sector i requisits legals d’entrada d’operadors estrangers

Obligacions de servei públic

Assessorament sobre les obligacions legals de servei públic, categories i subjectes sotmesos a aquestes obligacions. Especial atenció al “Servei Universal”. Guia sobre els serveis obligatoris de Telecomunicació: serveis d’urgència a través del número “112”, tèlex, telegràfics, etc.

Assessorament específic al sector audiovisual (radio i televisió)

Assessorament jurídic sobre les conseqüències de les diverses tecnologies que actuen de suport per a l’emissió (ones, digital, cable, satèl•lit, Internet). Assessorament en llicències, concessions i demés títols habilitants tant per radio com televisió

Recolzament jurídic específic als operadors amb situació interina, immersos en processos d’inspecció i sancionadors de les diverses administracions competents (Estatal i Autonòmica). Assessorament als operadors entrants en el mercat, amb especial atenció a les diverses formes jurídiques i demés requisits exigits en mitjans de comunicació social, d’especial incidència per a l’obtenció de la concessió administrativa