Oferim un assessorament integral en totes les àrees que s’engloben dins de la matèria d’urbanisme, gràcies a una àmplia i llarga experiència en el tracte amb les Administracions Públiques (autonòmiques, locals o de caràcter sectorial).

Els nostres professionals són especialistes tant en el plantejament com en la gestió i disciplina; treballant amb un extens coneixement de les polítiques sectorials i de les competències de cada Administració, així com de les alternatives legislatives que poden existir per a solucionar cada problema específic. Prestem especial atenció a les incidències derivades de la normativa sectorial sobre medi ambient, carreteres, legislació de aigües, costes i ports.

Planejament urbanístic

Treballem amb els nostres clients en la fase d’elaboració o tramitació de tota classe d’instruments de planejament i, en especial, en els procediments de reclassificació o requalificació del sol. Participem en els procediments d’aprovació de Plans mitjançant la interposició d’escrits d’Al•legacions i de negociació i tramitació de convenis urbanístics amb les Administracions actuants.

Gestió urbanística

Assessorem tota classe de procediments de gestió urbanística, en les seves diferents modalitats autonòmiques. Juntes de Compensació, expedients de reparcel·lació, procediments d’urbanització, expedients expropiatoris i entitats urbanístiques de col•laboració amb l’Administració. Negociem amb agents públics i privats, amb autoritats tècniques i polítiques; i assessorem en tota classe de temes derivats de la gestió de deures i càrregues de caràcter urbanístic.

Disciplina urbanística

Assessorem i tramitem tot tipus de llicències, permisos i autoritzacions. Llicències d’obres, de primera ocupació, d’obertura, d’activitat i d’activitat classificada. Tanmateix, tramitem expedients de legalització, d’adequació, de rehabilitació, expedients de ruïna i tota classe de procediments de disciplina urbanística. Col·laborem en la redacció de tota classe de Projectes Tècnics necessaris per a cada activitat des de l’òptica del dret urbanístic.

Informes i dictàmens

Elaborem informes de Due Diligence, dictàmens i consultes urbanístiques prèvies a l’adquisició del sòl.

Recursos urbanístics

Defensem tota classe de procediments urbanístics mitjançant recursos en via administrativa i contenciós-administrativa.