En una realitat jurídica i econòmica com l’actual la presència de les Administracions Públiques des de la Unió Europea fins les entitats que integren l’Administració Local, passant per l’Administració General de l’Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes, es cada cop més freqüent i més complexa. BROSA presta un servei d’assessorament i assistència jurídica especialitzats i d’alta qualitat en quant al dret Públic, tant pel que fa a l’assessorament com a l’assistència jurídica en conflictes amb les Administracions Públiques o en procediments que es susciten davant d’aquestes o davant les jurisdiccions nacionals o supranacionals.

Les àrees del Dret Públic en les quals es presta un servei d’assessorament jurídic són les següents:

 • Contractació de les Administracions Públiques: obres públiques, serveis públics, subministrament d’assistència tècnica, consultoria i serveis, contractacions administratives d’obres i serveis públics, etc.
 • Finançament i gestió privada d’infraestructures i serveis públics: concessions administratives, project finance, peatge en ombra, titulació d’actius i drets de cobrament, hipoteca de concessions, pignoració d’accions i participacions, etc.
 •  Urbanisme i Dret Immobiliari
 •  Dret d’aigües: aprofitament d’aigües, autoritzacions i concessions, limitacions de la propietat privada, infraestructures hidràuliques, serveis de distribució i abastament d’aigües
 • Dret públic i marítim 
 • Dret de mines: autoritzacions i concessions, permisos d’investigació i exploració, explotacions mineres
 •  Mediambient: control i prevenció integrada de la contaminació, protecció contra la contaminació atmosfèrica i acústica, avaluació de l’impacte ambiental, residus, sols contaminats, espais naturals protegits, auditories mediambientals
 • Drets dels mercats financers: intervenció administrativa en els mercats del crèdit i de la banca, mercat de valors i mercat de l’assegurança
 • Dret de la competència: pràctiques restrictives de la competència, competència deslleial, concentracions econòmiques, assistència en procediments davant el Servei i Tribunal de Defensa de la Competència, procediments davant la Comissió Europea i el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
 • Dret públic de consum
 • Dret públic de la indústria i de l’economia
 • Sectors regulats
 • Dret públic del transport: transport terrestre per carretera i ferroviari, transport marítim, transport aeri.- Dret agroalimentari -Dret forestal i de muntanyes-Dret sanitari i farmacèutic

  Operacions societàries en sectors regulats: fusions, escissions, adquisicions i demés reestructuracions empresarials, due diligence

  -Expropiació forçosa

  -Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

  -Dret Administratiu sancionador

  -Dret comunitari europeu

  -Dret internacional públic

  -Procediments administratius en matèria urbanística, expropiatòria, sancionadora, responsabilitat patrimonial, tributària, etc.

  -Processos contenciós-administratius

  -Processos d’empara davant el Tribunal Constitucional

  -Processos davant la Comissió Europea i davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees