La Nostra Firma ofereix assessorament integral sobre els drets i deures de la família, així com sobre la paternitat, maternitat i protecció dels menors d’edat, en el seu contingut més ampli. L’equip de professionals del Departament de Dret de Família està constituït per advocats especialistes en el tractament legal de la crisi de parella (matrimonials o d’unions lliures) i en la reorganització de la vida familiar després de la ruptura, per mitjà del disseny d’un marc legal on els drets i deures, personals i patrimonials, s’expressen equitativament i s’exerciten convenientment. Igualment ofereix consell legal i presta la seva actuació professional en tot tipus de processos judicials derivats d’aquesta crisi.

Separar-se legalment és també separar-se patrimonialment. En aquest sentit, és necessari que la parella dissolgui i liquidi el règim econòmic-matrimonial sota el qual estava unida (societat de guanys comuns, règim de participació, etc.) o arribi a compromisos de venda o adjudicació de bens comuns i proindivís, de regir la seva convivència la separació de bens. Els nostres especialistes en Dret de Família tenen àmplia experiència en resoldre totes aquestes qüestions, permeten l’organització d’una nova vida familiar amb una correcta planificació econòmica i fiscal.

Succeeix, alguns cops, que la situació regulada inicialment ha pogut sofrir canvis que, si són substancials, aconsellen la modificació dels efectes de la separació o del divorci (extinció o reducció de pensió compensatòria per nova unió estable o matrimoni o per alteració de la fortuna d’un o de l’altre cònjuge; majoria d’edat o independència econòmica dels fills i extinció o reducció d’aliments; variacions de domicili i la seva incidència econòmica dels fills i extinció o reducció d’aliments; variacions de domicili i la seva incidència en el règim de visites, etc.) Sobre aquestes qüestions, els nostres professionals ofereixen assistència legal, acomodant les mesures judicials a les noves circumstàncies.

Tanmateix, la nostra Firma ofereix consell legal sobre aquestes situacions derivades de la relació de parentesc, com processos sobre la capacitat de les persones, accions de filiació, paternitat i maternitat, reclamació d’aliments, adopcions i tuteles.

Successions i herències

La defunció de les persones planteja situacions legals i patrimonials noves que han de reestructurar-se d’acord a un adequat assessorament jurídic i fiscal. La nostra Firma, amb professionals especialitzats en aquesta matèria, tenen la capacitat necessària per a obtenir i defensar el reconeixement dels drets hereditaris dels nostres clients, amb plena eficàcia jurídica i amb una correcta planificació fiscal, així com per a dividir, partir, adjudicar i liquidar el patrimoni hereditari, conforme l’última voluntat del difunt, tant si hi ha testament o, en el cas que no n’hi hagi, a través de la corresponent declaració de hereus “ab intestato” i posterior acceptació i manifestació d’herència.